Grant majitele školy na certifikaci žáků ve výši 20 000,-Kč

Majitel Manažerské akademie Jihlava vypisuje pro rok 2016 grant ve výši 20 000,-Kč. Prostředky jsou určené na certifikaci žáků v oblasti jazykového vzdělávání a vzdělávání v oblasti ICT.

Hrazené aktivity:

- úspěšné zvládnutí jazykové zkoušky úrovně B1, B2, C1, C2

- úspěšné zvládnutí IT modulů ECDL

Jazykové zkoušky

Uživatel základů jazyka

Úroveň A1
Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a statní a klást jednoduché otázky, týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat.

Úroveň A2
Rozumí větám vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu a záležitosti týkající se jeho/jejích potřeb.

Samostatný uživatel

Úroveň B1
Rozumí hlavním myšlenkám běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Úroveň B2
Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se konkrétních a abstraktních témat. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své stanovisko.

Zkušený uživate

Úroveň C1
Rozumí širokému rejstříku náročných textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyk užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané texty na složitá témata.

Úroveň C2
Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

 

ECDL

M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů. Modul je zaměřen na dovednosti spojené s ovládáním počítače, základní práci s operačním systémem a se soubory.
M3 - Zpracování textu (Word Processing). Modul je zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů
M4 - Práce s tabulkami (Spreadsheets). Modul je zaměřen na základní principy práce s tabulkami a jejich využití v běžné praxi.
M5 - Použití databází (Using Databases). Modul je zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání.
M6 - Prezentace (Presentation). Modul je zaměřen na používání aplikace pro tvorbu prezentací.
M7 - Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials). Modul je zaměřen na práci s internetem a elektronickou poštou.
M9 - Úpravy digitálních obrázků (Image Editing). Modul je zaměřen na základní pojmy a běžnou práci s digitálními obrázky a používání jednoduchých funkcí grafických editorů.
M10 - Tvorba webových stránek (Web Editing). Modul je zaměřen na základní pojmy spojené s publikováním na internetu a na tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránek.

 

Certifikace bude hrazena do vyčerpání grantových prostředků.

 

  

        esf